VEDTÆGTER

§ 1   NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Hedens Squaredansere, og klubbens hjemsted er Ikast kommune.

 

§ 2   FORMÅL

Det er klubbens formål at kunne tilbyde undervisning inden for Modern Square Dance efter Callerlabs definitioner. Klubben kan ansætte instruktører til at forestå undervisningen.

 

§ 3   MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Klubbens landsforbund er Danish Association of American Square Dance Clubs (DAASDC).

 

§ 4   OPTAGELSE AF MEDLEMMER

I klubben kan optages medlemmer, som har lyst til eller kan danse, og som aktivt vil støtte klubben.

 

§ 5   KONTINGENTER

Klubkontingent er forfaldent til betaling den tredje danseaften.

 

§ 6   UDMELDELSE OG UDELUKKELSE AF MEDLEMMER

Der ydes ikke refusion af kontingent ved udmeldelse af klubben. Ved manglende betaling af kontingent eller ved overtrædelse af klubbens vedtægter kan bestyrelsen ekskludere medlemmer. En sådan beslutning, der kræver tilslutning fra mindst 3 af bestyrelsens 5 medlemmer, kan tages op til behandling på førstkommende generalforsamling.

 

§ 7   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden jf. § 8 skal fremgå af indkaldelsen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingen

 

Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage forud for generalforsamlingen.

 

Alle myndige medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, dog kan stemmeret kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8   DAGSORDEN

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Bestyrelsens forslag til kontingent og budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt

 

§ 9   GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Alle afstemninger, jf. også §§ 11, 15 og 16, foretages ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem forlanger skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed.

 

Forslag til valg af bestyrelse, revisor og suppleanter fremsættes skriftligt eller  mundtligt.

 

 § 10   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

 

§ 11   BESTYRELSENS KONSTITUERING OG BEFØJELSER

Med virkning fra førstkommende 1/3 vælges bestyrelsens 5 medlemmer for 2 år ad gangen således, at der i ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg.

 

Suppleanter og revisor vælges for 1 år ad gangen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på et møde snarest efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt frem.

 

Over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger føres referat af et af bestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen har ret til at nedsætte de nødvendige udvalg.

 

Bestyrelsen forhandler eventuelle ansættelses- og aflønningsforhold.

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentsatser og betalingsform til afstemning på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan kun enstemmigt vedtage, at klubben kan gældsætte sig.

 

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, og betaler fuldt kontingent, dog dækkes faktiske udgifter af klubben efter regning.

 

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for forpligtelser indgået på klubbens vegne.

 

§ 12   TEGNINGSREGEL

Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Udtræder et medlem midt i en valgperiode, indtræder suppleanten på dennes plads og fortsætter resten af valgperioden for det oprindelige medlem.

 

§ 13   REGNSKAB

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorens påtegning.

 

§ 14   REVISION/BILAGSKONTROL

Revisoren skal hvert år umiddelbart inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

 

Revisoren har til enhver tid ret til at se regnskab og beholdninger.

 

§ 15   VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til ændringer udsendes med dagsordenen.

 

§ 16   KLUBBENS OPLØSNING

Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 

stemmer herfor.

 

Ophører klubben med at eksistere, skal den eventuelle formue efter fradrag til eventuelle udeståender anvendes til almenvelgørende formål efter aftale med Ikast kommune.

 

.

     

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. marts 2000.

Med ændringer i § 11 på generalforsamlingen den 4. februar 2009.
     
Med ændringer  i § 9 på generalforsamlingen den 26. febuar 2015.
.

Kontaktinformationer: hedens@squaredancedanmark.dk